Služby společnosti SMOBEZ s.r.o.

SMOBEZ s.r.o. – fyzická ochrana

Firma SMOBEZ s.r.o., která působí v Olomouckém kraji od roku 2013, se zabývá střežením objektů fyzickou přítomností strážného na objektu. Přímo v Hranicích máme dvě výjezdové skupiny, které jsou nonstop k dispozici v případě potřeby překontrolování narušeného objektu. Společnost SMOBEZ s.r.o. je partnerskou společností firmy SMOOS s.r.o., která působí v Olomouckém kraji od roku 1990 a byla založena, abychom odlišili fyzickou ostrahu objektů od elektronické ostrahy připojením objektu k pultu centralizované ochrany (PCO), který je nonstop obsluhován dispečerem. Společnost SMOBEZ s.r.o. tedy zajišťuje fyzickou ostrahu a společnost SMOOS s.r.o. střeží objekty elektronicky.

Management firmy má na základě dlouholetých zkušeností při poskytování bezpečnostních služeb dostatečně vysoký potenciál k řešení i složitých individuálních požadavků klientů a po svých zaměstnancích vyžadujeme příkladné plnění pracovních povinností k plné spokojenosti zákazníka. Při plnění úkonů úzce spolupracujeme s Policií ČR, Městskou policií i dalšími subjekty v oblasti bezpečnostních služeb.

Všichni naši nově přijímaní zaměstnanci jsou trestně bezúhonní a předkládají výpis z trestního rejstříku. A všichni zaměstnanci jsou občany ČR.

Naši pracovníci jsou pravidelně školeni lektory pro výkon bezpečnostní služby a všichni mají certifikaci STRÁŽNÝ. Je po nich vyžadováno, aby byli společenští a vystupovali na reprezentativní úrovni. Musejí být loajální vůči klientům a uchovávat důležité informace, potřebné pro výkon služby, v tajnosti. Pracovníci určeni pro výkon služeb jsou vedeni k diskrétnosti a k nadstandardní úrovni komunikace, také k maximální asertivitě vůči všem typům jednání ze stran návštěvníků, klientů a zákazníků. V případě požadavku klienta jsou do služby nasazování pracovníci se znalostí cizích jazyků, dle specifikace klienta.

Pracovní oděv naší firmy je pro všechny zaměstnance jednotný a jeho nošení je povinné. Podle druhu práce se může jednat buď o plášť, pracovní kalhoty s blůzou nebo o uniformu. Na každém oděvu je vyšito firemní logo. Všichni zaměstnanci jsou vybaveni základními osobními ochrannými pracovními prostředky. Mimoto nosí každý pracovník na pracovním oděvu jednotnou identifikační kartu, podle které lze zjistit jméno pracovníka a jeho pracoviště.

I kontrolu je dobré mít pod kontrolou, a proto naše bezpečnostní agentura využívá kontrolní obchůzkový systém KOSguard. Inteligentní elektronický systém určený pro kontrolu a evidenci činnosti pracovníků fyzické ostrahy. Tento systém vede průkaznou evidenci o obchůzkové činnosti strážných, a díky tomu máme důsledně provedenou a doložitelnou ochranu svěřeného majetku. Mezi hlavní výhody obchůzkového systému patří spolehlivá funkčnost, vysoká životnost, snadná obsluha a údržba systému, jednoduchá montáž bez potřeby vnějšího napájení a kabeláže.

Fyzická ochrana

S cílem zajištění co nejvyšší kvality fyzické ostrahy objektů je uplatňován nepřetržitý provoz a náročná kontrolní činnost. Všechny poznatky jsou projednány se zákazníkem a využívány v jeho prospěch. Při fyzické ostraze objektů bezpečnostní pracovníci mohou plnit především tyto povinnosti:

  • zamezit neoprávněnému vniknutí osob do objektu
  • kontrolovat vstup osob, vjezd a výjezd vozidel, včetně nákladu
  • vydávat klíče oprávněným osobám
  • podle přání zákazníka poskytovat informace návštěvníkům
  • obchůzkovým střežením předcházet páchání trestné činnosti
  • obsluhovat telefonní ústředny
  • zabezpečovat další sjednané činnosti dle požadavků zákazníka

Kvalita našich služeb

Základním předpokladem pro kvalitu služeb je zejména zodpovědný výběr zaměstnanců. Pracovníci firmy SMOOS musí splňovat přísná kritéria. Beztrestnost je dokládána výpisem z Rejstříku trestů, samozřejmostí je prověřování pověsti dotyčného v místě jeho bydliště a je vyžadován posudek z předchozích zaměstnání. Pověřený pracovník provádí s uchazečem o zaměstnání osobní pohovory zaměřené na odhalení negativních osobnostních rysů a požadované úrovně osobnostních kvalit zejména pak spolehlivosti, odpovědného přístupu k plnění úkolů, samostatnosti a rozhodnosti při řešení mimořádných situací. Pro specializované činnosti jako je ochrana bank, pojišťoven, podnikových pokladen, převozy hotovostí, zásahové jednotky apod. nad rámec výše stanovených podmínek musí mít tito zaměstnanci zbrojní průkaz, odpovídající praxi ve výkonu služby, velmi dobrý zdravotní stav a odpovídající fyzickou kondici.

Kontrola výkonu služby

Kontrolu výkonu služby mohou provádět dva subjekty: zákazník a vlastní kontrolní systém. Do kontrolního systému zahrnujeme také kontrolní telefonická a rádiová hlášení z jednotlivých pracovišť operačnímu středisku PCO. O nedostatcích a závadách na jednotlivých pracovištích jsou pravidelně informováni majitelé objektů. Analýza poznatků ze všech kontrol je využívána při řešení nedostatků a k dalšímu zkvalitňování výkonu služby.

Garance našich služeb (sjednaná pojištění)

Se společností Kooperativa, pojišťovna, a. s., máme sjednané pojištění majetku a odpovědnosti za škodu, pro převoz peněžní hotovosti a další pojistky nutné k činnosti firmy.

Recepční služby

Recepce je místem prvního kontaktu návštěvníka objektu se společností. Dalším účelem recepční služby je zajištění informačního servisu návštěvníkům, obsluha telefonní ústředny a přepojování hovorů. Nedílnou složkou recepce je personální stránka, která se podílí na utváření prvního dojmu návštěvníka. Je proto velmi důležité, aby tato složka byla profesionální a reprezentativní.

Jsme schopni zajistit recepční a vrátné služby 24 hodin denně spolu s ostrahou objektu. Při výběru zaměstnanců pro recepční služby klademe důraz na příjemné, reprezentativní a profesionální vystupování, na komunikační schopnosti a znalost cizích jazyků. Naši zaměstnanci jsou prověřeni a pravidelně proškolováni. Naše společnost má zkušenosti se zajišťováním recepčních služeb v různých typech objektů, jako například velké společnosti, administrativní budovy, hotely, obchodní a nákupní centra, společenské či sportovní události.

Mezi stěžejní činnosti obsluhy recepce patří:

  • Informační servis pro všechny v objektu
  • Obsluha telefonní ústředny
  • Ohlašování a zápis návštěv do knihy návštěv
  • Výdej a příjem klíčů od zaměstnanců klienta
  • Převzetí a dodání příchozí pošty adresátům

  Na přání klienta zajistíme i jiné úkony související s recepční službou či ostrahou.

Náhradní plnění

Co je náhradní plnění?

Náhradní plnění je jedna z možností splnění povinného podílu OZP zaměstnanců. Ten musí ze zákona plnit zaměstnavatelé, kteří mají více než 25 zaměstnanců. Tito zaměstnavatelé jsou povinni zaměstnávat 4 % osob se zdravotním postižením v poměru k celkovému počtu zaměstnanců. Týká se soukromých i státních společností a organizací.

Služby od SMOBEZ s.r.o.

Díky tomu, že zaměstnáváme více než 50 % OZP zaměstnanců, poskytujeme podpůrné činnosti v rámci náhradního plnění. Každá společnost řeší na denní bázi úklid, zabezpečení, údržbu nebo office management. Taková činnost vyžaduje nejen finance na mzdy, ale je spojena i s řešením administrace, personalistiky a vyžaduje především čas. Čas je v dnešní době vzácný, a díky outsourcingu podpůrných služeb, ho můžete věnovat předmětu svého podnikání.

Proč služby od SMOBEZ s.r.o.

Díky odběru našich služeb splníte povinný podíl a získáte užitečné podpůrné služby vhodné pro společnost podnikající v jakémkoliv typu odvětví.

Mezi výhody dále patří to, že nepřímo podpoříte zaměstnávání OZP a jejich začlenění do běžného pracovního života. Namísto odevzdání peněz státu (finanční odvod), získáte za tyto peněžní prostředky kvalitní služby.

Kontaktujte nás na: