SMOOS s.r.o. Hranice – ochrana majetku

Naše společnost SMOOS s.r.o. se od roku 1991 zabývá ostrahou osob a majetku a za tuto dobu jsme získali již značné zkušenosti v této oblasti. Díky kvalitním službám si neustále udržujeme prioritní postavení na Hranicku. Naše diskrétnost a spolehlivost nám umožňuje udržet si stálé zákazníky a získávat řadu nových obchodních partnerů. Od roku 1996 jsme se rozhodli rozšířit nabídku služeb o radiotelefonní pult centralizované ochrany, s vlastními zásahovými jednotkami. Management firmy má na základě dlouholetých zkušeností při poskytování bezpečnostních služeb dostatečně vysoký potenciál k řešení i složitých individuálních požadavků klientů a po svých zaměstnancích vyžadujeme příkladné plnění pracovních povinností k plné spokojenosti zákazníka. Při plnění úkonů úzce spolupracujeme s Policií ČR, Městskou policií i dalšími subjekty v oblasti bezpečnostních služeb.

Pult centralizované ochrany (PCO)

Radiotelefonní pult centralizované ochrany NAM GLOBAL je určen pro rádiový a telefonní přenos informací ze sledovaných objektů na PCO. Systém je využíván k ostraze objektů zabezpečených elektronickou zabezpečovací signalizací (EZS), k přenosu informací z ústředen elektronické požární signalizace (EPS), k přenosu technologických jednostavových informací a se speciální nástavbou k ochraně chat a garáží.

PCO je obsluhován dispečerem, který v případě potřeby ihned vysílá k určenému objektu mobilní hlídky, které jsou vyškoleny a vyzbrojeny pro tuto činnost. Pro případ požáru jsou vybavena zásahová vozidla základními protipožárními prostředky. Při napadení objektu zasáhnou mobilní hlídky dle okolností (zadržení pachatele, uhašení požáru, zabránění vzniku větších škod, přivolání policie). V případě potřeby je objekt střežen až do příjezdu policie a majitele objektu. Celá situace je zaznamenána v počítači a na žádost zákazníka je vytisknuta. Dále je o každém výjezdu sepsán ” Protokol o výjezdu ” a na konci každého fakturačního období je písemně informován majitel objektu. Objednatel má možnost prověření funkčnosti svého zabezpečovacího systému, ale musí o této skutečnosti předem vyrozumět operátora PCO.
Všechny objekty jsou monitorovány 24 hodin denně. V současné době využívá ostrahy přes pult centralizované ochrany více než 200 zákazníků.

Pro stanovení ceny (měsíčního paušálu) jsou důležité tyto údaje: velikost objektu, plocha, bezpečnostní riziko, atd. Většina pojišťoven poskytuje na takto zajištěné objekty slevu (až 30 %), příp. zvyšuje pojistné ručení.

Sledování vozidel

Novinkou mezi službami je unikátní systém sledování a střežení vozidel. Obě služby je možné odebírat jak společně, tak každou samostatně. Pro naše zákazníky, kterým poskytujeme ostrahu objektu prostřednictvím PCO, máme připravena výrazná zvýhodnění.

Sledování vlastních vozidel

Pomáhá k snadnému řízení a kontrole vozidlového parku. Uživatelé služby získávají on-line informace o poloze a stavu registrovaných vozidel. Úspora na nákladech správy vozidlové flotily činí průměrně 20 %.

Snadný přístup uživatelů k datům

Díky použité technologii přístupu přes internetový prohlížeč získáte informace o svých vozidlech kdekoliv na světě.

Export dat do knihy jízd

Uložená data o pohybu vozidel se snadno importují do knihy jízd.

Nízké pořizovací náklady

Vzhledem ke zvolené technologii internetového přístupu nemusíte investovat do nákupu aplikace, nepotřebujete IT specialisty, neplatíte pořízení ani aktualizaci mapových podkladů.

Nízké provozní náklady

Poplatky za službu jsou plně kryty z úspor nákladů správy vozidlového parku.

Vozidlová sada služby sledování

Základ sady tvoří vozidlová jednotka NCL 03, vybavená GPS přijímačem a GPRS modemem. Dále je součástí sestava na bázi Dallas čipů, přepínač typu jízdy, záložní zdroj a příslušné kabelové svazky. Sadu lze instalovat ve středisku technické podpory nebo i vlastními silami uživatele.

Shrnutí výhod

  • přístup k aplikaci přes internetový prohlížeč
  • propracovaná strategie přístupových práv
  • okamžitá poloha a stav vozidla
  • zobrazení historie jízd a stavů vozidla
  • animace jízdy
  • identifikace řidiče a typu jízdy (soukromá/služební)
  • export dat do knihy jízd
  • připojením PDA nebo notebooku s navigačním softwarem lze získat navigaci

Sledování vozidel

Konec nepovoleným jízdám! Náš systém sledování vozidel ONI se vyznačuje jednoduchou obsluhou, přístupem k datům pomocí internetu prakticky odkudkoliv. Knihu jízd a přehledné statistické výkazy můžete snadno zpracovat v bezplatně dodávané aplikaci Kniha jízd SPZ 2008. Navíc nabízíme non-stop podporu naším dispečinkem, kterou lze využít pro navigaci či lokalizaci vozidla. To vše za příjemných cenových podmínek a s možností nezávazného a bezplatného vyzkoušení.

Střežení vozidel

Je unikátním řešením pro ostrahu a následné dohledání napadených vozidel zejména díky zdvojenému přenosu poplachových zpráv z vozidel, rádiovému dohledávání a největšímu počtu výjezdových vozidel v ČR, umožňujícímu rychlou reakci na napadení. Veškeré informace o prováděných zásazích jsou uživatelům služby střežení okamžitě k dispozici prostřednictvím internetového přístupu. Vozidlové sady jsou instalovány skrytě výhradně v certifikovaných střediscích technické podpory. Jsou kompatibilní na všechny typy vozidel. Na vozidla uživatelů služby střežení poskytují pojišťovny slevy na pojistném v rozmezí 20-40 % z ceny pojistky.

STŘEŽENÍ VOZIDEL

Konec krádežím aut! Disponujeme nejpočetnější zásahovou skupinou na území ČR čítající 49 bezpečnostních agentur a přes 150 zásahových vozidel! V extrémně rychlých časech jsme schopni lokalizovat a fyzicky zajistit Vaše vozy. Náš systém střežení vozidel je odolný vůči zarušení signálu GSM, dokážeme rádiově dohledávat odcizené automobily, služba je funkční i v zahraničí

Školení bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) a školení požární ochrany

Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci (BOZP)

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) je souhrn opatření stanovených legislativou a zaměstnavatelem, která mají předcházet ohrožení nebo poškození lidského zdraví v pracovním procesu a chránit firemní majetek. Tato oblast vyplývá ze zákona pro každou společnost či OSVČ. Zajistíme kompletní služby, které pokryjí všechny Vaše i zákonné požadavky a ušetří Váš čas i peníze.

Naše služby v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci

Uložená data o pohybu vozidel se snadno importují do knihy jízd.

Nízké pořizovací náklady

Náš postup při zahájení činnosti u našich zákazníků:

  • Provedení vstupního auditu (popis stavu) – dokladová část (dokumentace), fyzická část (fyzická kontrola pracovišť)
  • Projednání výsledku auditu s vedením společnosti
  • Cenová nabídka nutných opatření

Zpracování potřebné dokumentace BOZP

  • analýza rizik,
  • kategorizace prací – zařazení do
  • kategorie dle hygienických předpisů,
  • stanovení povinností na úseku BOZP (centrální směrnice BOZP organizace),
  • směrnice pro výdej osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP),
  • směrnice o prokazování zdravotní způsobilosti,
  • zpracování osnov pro jednotlivé druhy školení,
  • traumatologický plán – zásady poskytování první pomoci,
  • směrnice dopravy – povinnosti při provozování dopravních vozidel (osobních, nákladních, autobusů)

Provedení potřebných školení BOZP

  • Školení BOZP vedoucích zaměstnanců
  • Školení BOZP zaměstnanců
  • Školení BOZP externích zaměstnanců (brigádníků, nájemců, dodavatelů)
  • Provedení potřebných odborných školení BOZP
  • Řidičů (profesních, referentů)
  • Práce ve výškách
  • A další dle druhu činností
  • Kontroly a revize BOZP Kontroly a revize elektrického vybavení (spotřebičů, nářadí atd.).
  • Kontroly a revize elektrických zařízení (elektroinstalace, zařízení pevně připojené do elektroinstalace).
  • Kontroly a revize hromosvodů.
  • Kontroly a revize revize transformátorů a rozvaděčů.
  • Kontroly a revize plynového vedení, zařízení a vybavení.
  • Kontroly a revize tlakových nádob Odborné posudky kotelen – revize senzorů plynu.
  • Kontroly a revize slaboproudých zařízení (EZS, CCTV, ERO)
  • Zavedeme systém v provozu vyhrazených a ostatních technických zařízení.
  • Připravíme potřebné k určení osob odpovědných za provoz.
  • Připravíme harmonogramy revizí, kontrol atd.
  • Vypracujeme místní provozní předpisy k zařízením, u kterých chybí průvodní dokumentace výrobců.
  • Provádíme periodické kontroly (prověrky, hodnocení rizik) BOZP dle termínů stanovených zákoníkem práce.

Zápis z kontrol vždy obsahuje:
Uvedení osob, které se prohlídky, prověrky či hodnocení zúčastnily, pořadové číslo, datum, popis zjištěné závady, neshody, nedostatku, nebezpečí, návrh opatření pro odstranění závad, fotografii zjištěné závady, neshody, nedostatku, nebezpečí (pokud je to provozně možné), číslo porušeného předpisu, návrh termínu pro odstranění.

Dodáváme a instalujeme:

  • Bezpečnostní tabulky

Školení požární ochrany

Nezapomínejte na některé povinnosti vyplývající ze zákona. Díky našim zkušenostem a odbornosti můžete ušetřit nemalé finance. Jsou situace, kdy se vyplatí si na vyřešení povinností z oblasti bezpečnosti práce najmout odbornou firmu. Ať již je to z důvodu nedostatku času na vaší straně, či pro zajištění nestrannosti a nezávislosti, nebo z důvodu, že vám pro daný úkol chybí požadovaná kvalifikace nebo v bezpečnosti práce či prevenci rizik odborně způsobilý zaměstnanec.

Věděli jste např. o povinnosti školení BOZP a PO? Jsme vám vždy připraveni poskytnout profesionální pomoc v oboru bezpečnosti práce, požární prevence a pracovní hygieny, ve kterých dokážeme účinně pomoci. Vypracujeme pro Vás potřebnou dokumentaci a tiskopisy, dodáme bezpečnostní tabulky, budeme provádět pravidelná školení BOZP a PO.

Postaráme se za Vás o to, abyste splňovali všechny aktuální zákonné povinnosti (s průběžnými kontrolami změn a aktualizacemi) z oblasti bezpečnosti a hygieny práce, požární ochrany.

Kontrola práce neschopných

Zaměstnavatel, či osoba pověřená zaměstnavatelem na základě plné moci, je oprávněn podle § 192 odst. 6 ZP kontrolovat, zda zaměstnanec, který byl uznán dočasně práce neschopným, dodržuje v období prvních 14 kalendářních dnů stanovený režim dočasně práce neschopného pojištěnce, pokud jde o povinnost zdržovat se v místě pobytu a dodržovat rozsah a dobu povolených vycházek. Zaměstnavatel může kontrolu dodržování tohoto režimu provádět, ale zákon mu to neukládá jako povinnost, je to věcí jeho rozhodnutí. Mezi zaměstnavatelem a agenturou pověřenou ke kontrole jejich zaměstnanců je sepsána plná moc, která opravňuje vykonat tuto kontrolu. Zaměstnavatel si pak ve vnitřním předpise uvede, kdo je oprávněn vykonat kontrolu zaměstnanců v pracovní neschopnosti.

Průběh kontroly:

  • pracovník provádějící kontrolu (dále jen kontrolor) provede návštěvu zaměstnance v pracovní neschopnosti na adrese, která je nahlášena jako místo léčebného pobytu
  • pokud zaměstnanec na této adrese není přítomen a přitom by tam dle léčebného režimu být měl, je tato skutečnost okamžitě nahlášena jeho zaměstnavateli a je proveden zápis, který je doplněn fotodokumentací (prokazující, že se kontrolor v danou dobu skutečně nacházel na dané adrese, tzn. fotografií bydliště, zvonku atd.) se zaznamenaným časem a datem návštěvy
  • v případě, že zaměstnanec přítomen je, je proveden zápis, který je spolu s dalšími předán zaměstnavateli

Typy kontrol:

  • jednorázové, tzn. na základě samostatného požadavku pro kontrolu zaměstnanců, a to ve variantách běžná kontrola a expresní kontrola
  • průběžné dle předem stanoveného plánu (u dlouhodobější spolupráce), tzn. kontroly jsou prováděny podle seznamů měsíčně předávaných zaměstnavatelem. U této varianty garantujeme minimálně dvě kontroly za sledované období.

  Četnost kontrol závisí na požadavku objednavatele, nicméně doporučujeme minimálně 2-3 kontroly během 14 dní. Pokud dojde ke zjištění, že došlo k porušení léčebného režimu, je vhodné provést kontrol více. Pokud zaměstnanec poruší povinnosti uvedené v § 56 odst. 2 písm. b), tzn. povinnost zdržovat se v době dočasné pracovní neschopnosti v místě pobytu a dodržovat vycházky ve stanoveném rozsahu, je zaměstnavatel oprávněn dávky snížit nebo odejmout. V případě porušení léčebného režimu zvlášť hrubým způsobem může být jednání posouzeno jako přestupek s možností uložení pokuty až do 20 tisíc.

Kontrola práce neschopných

Poskytujeme ubytování v rodinných a bytových domech a pronájem kancelářských prostor v Olomouckém a Moravskoslezském kraji. Jsme schopni zajistit ubytování pro jednotlivce, ale i skupiny lidí.

Kontaktujte nás na: